Algemene voorwaarden


Elke persoon of entiteit die deze website bezoekt (hierna de ‘Gebruiker(s)’) stemt impliciet en volledig in met de Algemene voorwaarden (‘AV’), die op elk moment kunnen worden gewijzigd door Léa Nature Services (hierna ‘Léa Nature’). Daarom worden de gebruikers uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Léa Nature.

De volgende AV zijn van toepassing op alle diensten die op deze website en.sobio-etic.com (hierna de ‘Website’) worden aangeboden en sluiten alle andere voorwaarden uit. De Franse versie van deze AV heeft voorrang op elke andere taal.

1. Informatie op de website:

Uitgever van de website

Deze website wordt gepubliceerd door de volgende entiteit:

Groupe Léa Nature

 23 Avenue Paul Langevin – CS 30004
17183 PERIGNY cedex
Tel.: 05 46 34 30 00 – Fax: 05 46 34 32 34 – Email: contact@leanature.com

La Rochelle TCR nr. 409 957 529
SIRET nr. 409 957 529 000 38
APE nr. 7010 Z
Intracommunautair BTW nr. FR 93 409 957 529
Bedrijfskapitaal: €11.455.767

Directeur van de uitgeverij

Charles KLOBOUKOFF

Website host

TARGETWEB

94, rue Notre Dame

33000 BORDEAUX

05.56.12.61.10

Bordeaux TCR B 429866601– APE 6190 Z

www.targetweb.com

2. Afwezigheid van garanties met betrekking tot de inhoud

Léa Nature streeft ernaar om op deze website nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud ervan. Ondanks de grote zorg die wij besteden aan het verzamelen van informatie, is het mogelijk dat er fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen.  In elk geval en in overeenstemming met deze AV, erkent de gebruiker van deze website en de informatie die deze bevat dat hij/zij dit doet onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Léa Nature kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website. Léa Nature biedt ook geen enkele garantie betreffende de continuïteit, de toegang tot, de werking en de beschikbaarheid van deze site en de eraan verbonden diensten. Léa Nature stelt echter alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk blijft zonder ongelegen onderbreking. In elk geval kunnen onderhoud, beveiliging en andere geplande activiteiten en/of onvoorziene gebeurtenissen tijdelijke onderbrekingen of andere problemen met betrekking tot de diensten veroorzaken.

Ter herinnering: de frauduleuze toegang tot of het frauduleuze gebruik van een informatiesysteem, het belemmeren of wijzigen van de werking van een dergelijk systeem, of het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in dat systeem, zijn strafbare feiten die worden bestraft door het Wetboek van Strafrecht.

3. Intellectueel eigendom

Alle gegevens van welke aard dan ook en met name de teksten, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, afbeeldingen, audio- of videofragmenten, merken, software, kenmerken van de website, met inbegrip van de downloadbare documenten, zijn beschermd door auteursrechten, geregistreerde merken of octrooien. Ze zijn het exclusieve eigendom van Léa Nature of van derden die ons hun uitdrukkelijke toestemming voor gebruik hebben verleend.

De toegang tot de website betekent niet dat Léa Nature aan gebruikers eender welke vorm van overdracht, licentie of enig andere overdracht van het intellectuele eigendomsrecht van Léa Nature verleent.

Bijgevolg mag u in geen geval en onder geen enkele vorm een deel of het geheel van de elementen van de website reproduceren, weergeven, verspreiden, wijzigen of toewijzen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Léa Nature.

Alleen de reproductie van teksten op papier voor privégebruik is toegelaten mits naleving van de volgende voorwaarden:  vrije verspreiding, waarborging van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of veranderingen), duidelijke en zichtbare bronvermelding als volgt:  ‘Document verkregen van de website en.sobio-etic.com, eigendom van Léa Nature. Alle reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.’ Neem voor elk ander gebruik contact met ons op per e-mail op het volgende adres:  contact@leanature.com.

Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door Léa Nature of dat in strijd is met de hierboven vermelde voorwaarden, wordt beschouwd als vervalsing en is een strafbaar feit dat strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk kan worden vervolgd in het kader van de geldende wetgeving of regelgeving.

4. Hyperlinks

Het plaatsen van een hyperlink naar de website moet vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door Léa Nature.

Léa Nature kan toestemming geven voor het plaatsen van hyperlinks naar de websites van sommige van haar partners; Léa Nature heeft echter geen enkele controle over deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de informatie, de diensten of de producten die ze eventueel promoten.

5. Gegevens en privacy

Met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 die sinds 25 mei 2018 in Frankrijk van kracht is en die de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (de zogenaamde wet vrijheid van informatie) wijzigt, wordt Léa Nature beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking. Léa Nature stemt ermee in alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens na te komen.

Léa Nature implementeert de technische en wettelijke maatregelen die nodig zijn om het hoogste niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen om uw privacy te beschermen.

Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

6. Divers

Behoudens specifieke bepalingen die duidelijk in deze AV worden aangegeven, kan de Gebruiker opmerkingen en/of klachten richten aan Léa Nature. Er is een formulier beschikbaar op de pagina ‘Contact’ van de website waarmee de Gebruiker rechtstreeks contact kan opnemen met Léa Nature.

7. Toepasselijk recht

Alvorens enig geschil aanhangig te maken bij de rechtbanken van een land, komen de partijen bij deze AV overeen alle nodige middelen aan te wenden om eventuele geschillen in der minne op te lossen.

Indien het geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website niet minnelijk kan worden opgelost tussen de partijen, zal het worden voorgelegd aan de rechtbanken van La Rochelle (17 – FRANKRIJK) en zal het worden onderworpen aan de nationale Franse wetgeving.

Elke reproductie, elk gebruik of elke wijziging van deze AV, al dan niet frauduleus, en/of zonder voorafgaande toestemming van Léa Nature kan leiden tot gerechtelijke stappen door Léa Nature tegen de verantwoordelijke persoon.

8. Foto’s gemaakt door:

Léa Nature

Shutterstock

Fotolia

iStockphoto